Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2007

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι μέθοδοι διδασκαλίας τεχνολογικών θεμάτων που εφαρμόστηκαν σε όλο το κόσμο, μπορούν να ενοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.
Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο (κλασική - παραδοσιακή μέθοδο) η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας είναι ίδια με όλα τα άλλα μαθήματα. Επιλέγεται η διδασκαλία μιας σειράς τεχνολογικών θεμάτων, που διδάσκονται σελίδα - σελίδα. Κυρίαρχο ρόλο στη μέθοδο αυτή παίζει η διδακτέα ύλη που έχει επιλεγεί.
Σύμφωνα με τη δεύτερη μέθοδο δίνεται περισσότερο έμφαση στη μέθοδο παρά στο περιεχόμενο. Η διδασκαλία είναι δηλαδή εστιασμένη στο πως και όχι στο τι. Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να προσεγγίζουν ένα οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα, να το κατανοούν και να το επιλύουν.
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται σε μια σειρά από αρχές:
1. Βασική αρχή της μεθόδου είναι ότι οι μαθητές δε διδάσκονται συγκεκριμένη ύλη. Αντίθετα ο μαθητής θα επιλέξει να μελετήσει ένα θέμα ακολουθώντας τις προτιμήσεις του.
2. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσω μιας κατασκευής (μάθηση με πράξη). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πραγματικές καταστάσεις, χρησιμοποιούν εργαλεία, λύνουν κατασκευαστικά προβλήματα.
3. Στο μαθητή δεν παρέχονται έτοιμες πληροφορίες σχετικές με το θέμα μελέτης του. Αντίθετα, του υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να τις αναζητήσει. Ο καθηγητής περιορίζεται σε ρόλο διαχειριστή και εμψυχωτή. Με τον τρόπο αυτό αποσύρεται από το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το αφήνει στο μαθητή.
4.Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στην Ελληνική εκπαίδευση έχει επιλεγεί η δεύτερη μέθοδος. Η μέθοδος αυτή (Ατομική Εργασία) έχει τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

Α. Καλύπτει όλα τα αναπτυξιακά στάδια των μαθητών από τη παιδική μέχρι και την εφηβική ηλικία.
Β. Είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες του κάθε μαθητή. του.
Γ. Οι ενέργειες που προτείνονται δεν περιορίζονται από τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη.
Δ. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν περιορίζεται στο χώρο του σχολείου.
Μέσα σε αυτό το γενικό πλάνο ο ρόλος του καθηγητή είναι αρκετά σύνθετος.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να λειτουργεί σαν :
α) Καθοδηγητής
β) Εμψυχωτής
γ)Αξιολογητής


ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικά

Στο σχεδιασμό του νέου Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) εισάγεται για πρώτη φορά επίσημα στην Ελληνική εκπαίδευση η έννοια της διαθεματικότητας. Η βασική ιδέα της διαθεματικότητας είναι η προσέγγιση ενός θέματος από διάφορες οπτικές γωνίες. Έτσι ένα θέμα μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από διάφορα μαθήματα.
Η νέα αυτή προσέγγιση των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων-μαθημάτων, ξεκίνησε από την ανάγκη όλα τα μαθήματα να αποκτήσουν μια "εσωτερική συνοχή". Για να εξασφαλιστεί η συνοχή αυτή, θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαραίτητοι σύνδεσμοι, που δεν είναι άλλοι από έννοιες (διαθεματικές έννοιες) που εμφανίζονται σε πολλά αν όχι σε όλα τα μαθήματα. Οι έννοιες αυτές θα βοηθήσουν στη πολύπλευρη προσέγγιση ενός θέματος από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα - μαθήματα. Με το τρόπο αυτό όλα τα μαθήματα θα σχηματίζουν ένα ενιαίο εκπαιδευτικό ιστό. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν μερικές ενδεικτικές θεματικές έννοιες για το μάθημα της "Τεχνολογίας".
Τέλος για να εξασφαλιστεί η διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειμένου (μαθήματος). Έτσι στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) επιδιώκεται η διασύνδεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Οι διαθεματικές έννοιες που αξιοποιούνται για τη πολύπλευρη προσέγγιση ενός θέματος, παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά
Α. Είναι κοινές σε πολλά γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) της ίδιας τάξης
Β. Εμφανίζονται συχνά σε γνωστικά αντικείμενα διαφόρων τάξεων
Γ. Συνδέονται με τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης

Η διάχυση των εννοιών αυτών επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη σειράς διαθεματικών δραστηριοτήτων. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι η κατανόηση της έννοιας, αλλά και η σύνδεσή της με άλλες έννοιες σε συνάρτηση με τη πραγματικότητα και τη καθημερινή ζωή. Με το τρόπο αυτό επιδιώκεται ο μαθητής να γίνει κύριος της γνώσης που στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και που αξιοποιείται στη καθημερινή ζωή.
Η διαθεματικότητα των εννοιών είναι διαφορετική σε επίπεδο Α.Π.Σ. από αυτή του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Στο Α.Π.Σ. αφορά την εμφάνιση μιας διαθεματικής έννοιας σε διάφορα μαθήματα, ενώ στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. αφορά τη διασύνδεση των διάφορων διαθεματικων εννοιών.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη μέθοδο αυτή οι μαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισμό των βιομηχανικών μονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων τους, καθώς, επίσης,και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και τα οφέλη που αποκομίζουν οι μονάδες αυτές.


Σκοπός του μαθήματος της Τεχνολογίας στην Β' Τάξη του Γυμνασίου είναι:
  1. 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας.
  2. 2.